Vedtekter for Moss Arbeiderparti

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet i februar 2018, og godkjent av styret i Østfold Arbeiderparti mars samme år.

§ 1 Formål

Moss Arbeiderparti skal arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes.

Arbeiderpartiet vil videreutvikle vårt land som et demokratisk samfunn, og vi samarbeider med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i andre deler av verden. Arbeiderpartiet vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering. Vi vil bygge på et samvirke mellom arbeid og kapital, og ut fra vårt grunnsyn vil vi utvikle folkets vilje til samfunnsansvar og samfunnsmakt.

For å virkeliggjøre formålet vil Arbeiderpartiet søke oppslutning i demokratiske valg. Våre sosialdemokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid.

§ 2 Organisasjonens oppbygging

Det er Arbeiderpartiets medlemmer i en kommune som danner kommunepartiet. Medlemsmøtet er kommunepartiets høyeste organ mellom årsmøtene. Årsmøtet i kommunepartiet avgjør kommunepartiets organisasjonsoppbygging.

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er høyeste organ i Moss Arbeiderparti. Årsmøtet avholdes innen utgangen av 1. kvartal hvert år.

Til årsmøtet i kommunepartiet inviteres alle medlemmer med tale- forslags- og stemmerett. Møtet kunngjøres minst fire uker før det avholdes. Årsmøtet behandler årsmelding fra styret, kommunestyregruppa mv. Videre behandles regnskap, innkomne forslag og valg i samsvar med kommunepartiets vedtekter. Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes partistyret senest to uker før årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet ved behandling av beretning og regnskap.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller medlemsmøtet bestemmer det, eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres minst fire uker før det skal avholdes, og møtet kan kun behandle de saker som det fremgår av saklista ved kunngjøring om ekstraordinært årsmøte.

§ 4 Medlemsmøtet

Medlemsmøtet er Moss Arbeiderpartis høyeste organ mellom årsmøtene. Det tar avgjørelser i alle saker som ikke er tillagt partistyret eller kommunestyregruppa. Alle medlemmer i kommunepartiet har stemmerett.

Medlemsmøter skal holdes så ofte styret bestemmer det, når kommunestyregruppa ber om det, eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det.

Medlemmer av partiets kommunestyregruppe skal ta del i medlemsmøtet. Når medlemsmøtet behandler kommunale saker, skal kommunestyregruppa fremme innstilling i den enkelte sak.

§ 5 Styret

1. Kommunepartiets styre består av 9 medlemmer. Blant disse er leder, nestleder, kasserer, studieleder, sekretær og kvinnekontakt. Leder og nestleder velges årlig. Øvrige styremedlemmer velges vekselvis annet hvert år slik at henholdsvis (sekretær, studieleder og ett styremedlem) og (kasserer, kvinnekontakt og to styremedlemmer) velges for 2 år av gangen.

2. AUF i kommunen tiltrer styret med ett medlem som har tale-, forslags- og stemmerett. Der det er flere AUF-lag i kommunen, velges AUFs representant av et felles styremøte.

3. Styremøtet avholdes når fungerende leder eller minst 1/3 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er tilstede.

4. Partistyret skal lede partiarbeidet i kommunen og sikre en god kontakt mellom partiets kommunestyregruppe og medlemmene. Styret skal umiddelbart etter et kommunestyrevalg innkalle partiets representanter i det nye kommunestyret til et fellesmøte med partistyret for å konstituere kommunestyregruppa, jf. § 7.

5. Lederen i kommunestyregruppa skal ta del i partistyrets møter. Årsmøtet i Moss Arbeiderparti bestemmer for øvrig hvem som skal tiltre styret. Disse medlemmer gis tale- og forslagsrett i styret.

§ 6 Nominasjon til kommunestyrevalg

1. Fylkespartiets styre fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran kommunestyrevalg.

2. Årsmøtet/ medlemsmøtet velger en valg/nominasjonskomité på minst fem medlemmer med varamedlemmer, etter forslag fra partistyret.

3. Partistyret ber medlemmene innen en fastsatt frist å sende nominasjonskomiteen forslag på medlemmer de ønsker nominert.

4. Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til liste, som offentliggjøres for medlemmene. Listeforslaget skal også omfatte forslag på ordfører og varaordfører.

5. Medlemmene skal innen en nærmere fastsatt tidsfrist sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen.

6. Medlemsmøtet foretar den endelige nominasjon på et eget nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen legger fram sitt endelige forslag til liste, der det er innarbeidet de endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Før det tar fatt på selve nominasjonen,

fastsetter nominasjonsmøtet hvor mange som skal utheves. Nominasjonsmøtet nominerer først ordførerkandidat og varaordførerkandidat. De skal stå først på valglista og utheves.

7. Kommunepartiet kan foreta nominasjon av ordførerkandidat og varaordførerkandidat før resten av lista nomineres. Kommunepartiet skal i så fall ha fastsatt dette som en del av nominasjonsprosessen. Forhåndsnominasjonen skal foretas av medlemsmøtet. Nominasjonskomiteens innstilling til disse plassene må bekjentgjøres før møte. Nominasjon av disse plassene er å anse som endelig og kan ikke tas opp igjen på nominasjonsmøtet der nominasjon av de øvrige plassene på lista skal foretas.

8. Partiets kommunevalgprogram må sluttbehandles før nominasjonene finner sted. Ved forhåndsnominasjon av ordførerkandidat og varaordførerkandidat, må ikke kommunevalgprogrammet sluttbehandles før disse er nominert.

9. Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte listeforslag.

10. Ved nominasjon til fylkestings-, og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista.

§ 7 Kommunestyregruppa

1. Styret i kommunepartiet skal umiddelbart etter et kommunestyrevalg innkalle partiets representanter i det nye kommunestyret til et fellesmøte med partistyret for å konstituere kommunestyregruppa.

2. Partistyret og gruppestyret innstiller i fellesskap overfor medlemsmøtet på partiets kandidater til formannskapet og andre kommunale styrer, utvalg og råd.

3. Medlemsmøtet eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av kommunepartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av kommunestyret. Partiets ordførerkandidat skal være en del av forhandlingsdelegasjonen. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som behandles av medlemsmøtet i kommunepartiet.

4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partistyret arbeide etter partiets program, vedtekter og vedtak. Gruppa er ansvarlig overfor kommunepartiet.

5. Kommunepartiets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer kommunestyregruppa med tale-, forslags- og stemmerett. Kommunepartiets leder eller annet styremedlem utpekt av styret tiltrer formannskapsgruppa med fulle rettigheter.

6. Gruppa holder møter så ofte det trengs og skal foran hvert møte i kommunestyret gå gjennom møtets saksliste.

7. Det føres protokoll på gruppas møter. Gruppa legger fram en årsmelding for årsmøtet i kommunepartiet.

8. Vedtak i kommunestyregruppa eller kommunepartiet v/ årsmøtet eller medlemsmøtet er bindende ved behandling i kommunestyret dersom det behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.

9. Den som er inhabil etter forvaltningsloven eller kommunens reglement i en sak som skal behandles i kommunestyret og/ eller har personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppa, er å anse som inhabile i partiets behandling.

10. Partiets representanter i kommunale styrer og utvalg skal danne grupper. Disse gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som er trukket opp for kommunestyregruppa i foregående punkt 4 - 9.

11. Partistyret skal i samarbeid med styret for kommunestyregruppa sørge for at det blir holdt fellesmøter av partiets representanter i kommunale styrer og utvalg. Dette skal fremme godt og planmessig samarbeid mellom gruppene.

12. Kommunale saker skal behandles av medlemsmøtet når styret for kommunestyregruppa ber om det, når et flertall i kommunestyregruppa krever det, når partistyret bestemmer det, eller når medlemsmøtet ber om det.

§ 8 Revisjon

Årsmøtet velger to revisorer med vararevisorer. Disse reviderer regnskapet og gir innberetning til årsmøtet og til fylkespartiet.

§ 9 Kontingenten

Kommunepartienes andel av kontingenten fastsettes av landsmøtet.

§ 10 Vedtekter

Vedtektene for kommunepartiet vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. For å være gyldige må vedtektene godkjennes av styret i Østfold Arbeiderparti.

§ 11 Rådgivende uravstemning

1. Medlemsmøtet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer.

2. Styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres.

3. Kommunepartiets styre har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere retningslinjer fastsatt av medlemsmøtet.

4. Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling.

§ 12 Kvinnekontakt på kommunenivå

Organisering av kvinnenettverket på kommunenivå reguleres av retningslinjene for kvinnenettverk i Arbeiderpartiet.

Alle kvinner i Moss Arbeiderparti skal få tilbud om å delta i kvinnenettverket. Årsmøtet velger kvinnekontakt som medlem av styret. Kvinnekontakten skal ha ansvar for kvinnenettverket i kommunepartiet. Kommunepartiet har økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet i kvinnenettverket i kommunepartiet.

§ 13 Alminnelige bestemmelser

1. Medlemskap i Arbeiderpartiet forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp om partiets formål.

2. Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater.

3. Som medlem regnes en person når innbetalt kontingent er registrert. Valgbarhet til tillitsverv og stemmerett i partiet oppnås etter en måneds medlemskap. Oppstår det tvil om valgbarhet, skal kvittert medlemskort fremvises hvor betalingsdato fremgår.

Bestemmelsen gjelder også for medlemmer i AUF når de deltar i Arbeiderpartiets organer. Ved nominasjon til kommunevalg viker kravet om en måneds medlemskap for å være valgbar dersom et medlem med kortere medlemstid blir enstemmig valgt på nominasjonsmøtet.

4. Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Ved manglende kontingentinnbetaling etter fastsatt betalingsfrist, tapes retten til å avgi stemme og være valgbar i partiets organer. Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt.

5. Partimedlemmer som har adgang til det, bør stå tilmeldt Landsorganisasjonen i Norge.

6. De medlemmer som stiller som kandidater ved valg til offentlige tillitsverv, er forpliktet av programmet som partiet har lagt fram for velgerne. Hvis noen med offentlig verv trer ut av partiet, regnes vedkommende ikke som representant for partiet lenger.

7. Arbeiderpartiets organer skal gjennom forpliktende samarbeidsformer arbeide aktivt og planmessig for likestilling mellom kjønnene.

8. Ved ansettelser i partiet skal en etterstrebe en balanse mellom kvinner og menn.

9. Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal begge kjønn være representert med 50 prosent. I styrer og utvalg hvor representanttallet ikke er delelig med to, er 50- prosentsregelen å forstå som at hvert kjønn skal være representert så nært opp til 50 prosent som praktisk mulig. Ved nominasjon til kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista. I partiets organisasjonsledd skal begge kjønn være representert i vervene som leder og nestleder.

10. I organer der AUF er representert på bakgrunn av bestemmelser i disse vedtektene, regnes representantene fra AUF ikke med når bestemmelsen i punkt 9 skal anvendes.

11. Forum og nettverk i partiet skal følge partiets vedtekter og retningslinjer.

12. Ved sammenslåing av kommunepartier, skal eiendeler i de respektive kommunepartiene overføres det nye kommunepartiet.

13. Partiets folkevalgte representanter skal registrere sine styreverv og økonomiske interesser i register for det enkelte kommuneparti. Registeret skal være offentlig tilgjengelige i kommunepartiet.

14. Ved alle valg til styrer, råd, utvalg og komiteer hvor AUF skal være representert, skal AUF selv innstille på sin(e) kandidat(er).

15. Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er

foreslått nominert og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Et medlem av en nominasjonskomité ved kommunestyrevalg er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert på uthevet («forhåndskumulert») plass og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat.

Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer, eller har et nært slektskap med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. Dette gjelder ved alle nominasjoner i partiet.

16. Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppe mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i behandlingen av saken.

§ 14 Æresmedlemskap

Partimedlemmer som har gjort en helt ekstraordinær innsats i partiarbeidet kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til utnevnelse kan fremmes av sentralstyret, landsstyret eller fylkespartiene. Partiets administrasjon innstiller på utnevnelsen, jfr. vedtatte kriterier for æresmedlemskap, som endelig foretas av landsstyret. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av medlemskontingent og har for øvrig de samme retter og plikter som andre partimedlemmer.

§ 15 Eksklusjon

Moss Arbeiderparti kan foreslå medlemmer i kommunepartiet ekskludert dersom de har brutt partiets vedtekter, gjeldende retningslinjer og/ eller program. Styret åpner en eksklusjonssak ved å sende vedtak med begrunnelse til fylkespartiet. Fylkespartiet gjennom behandling i fylkespartiets styre avgir uttalelse. Det skal ved fylkespartiets behandling foreligge skriftlig redegjørelse fra den eller de medlemmer som foreslås ekskludert. Fylkespartiets uttalelse gjøres på grunnlag av forslag og saksfremstilling fra kommunepartiet, samt redegjørelse fra den/de som foreslås ekskludert. Etter at fylkespartiet har gitt sin uttalelse, kan kommunepartiet v/ medlemsmøte vedta å fremme endelig forslag om eksklusjon ovenfor sentralstyret. Når kommunepartiet har fattet vedtak om at enkeltmedlemmer skal foreslås ekskludert, er medlemmet suspendert fra partiet og kan ikke ta del i partiets arbeid før saken sluttbehandles av sentralstyret.

For øvrig vises til Arbeiderpartiets sentrale vedtekter.

§ 16 Oppløsning

Kommunepartiets eiendeler skal tilfalle Østfold Arbeiderparti dersom kommunepartiet blir oppløst. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og bevilgninger godkjennes av fylkespartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av gjenværende midler til medlemmene