Utviklingsfond

Retningslinjer for Moss Arbeiderpartis utviklingsfond

Moss Arbeiderpartis utviklingsfond består av 50% av midlene etter salget av Folkets hus i Rygge. Ved oppstart 01.08.2018 utgjør dette kr. 600 000,-. Fondet suppleres med årlige renter av det innestående beløpet, og opphører når midlene er brukt opp.

Formål: 

Fondet skal støtte

·Aktiviteter som fører til økt kunnskap om internasjonale forhold og demokratiske prosesser.

·Prosjekter som bidrar til økt kompetanse og positiv utvikling for Moss Arbeiderparti, Moss AUF eller i lokalsamfunnet.

Fondet støtter ikke:

·Aktiviteter som hører naturlig hjemme i ordinær organisasjonsdrift.

·Investeringer i bygninger, eller fysisk infrastruktur.

Søkere:

Følgende har anledning til å søke om støtte fra fondet:

·Moss Arbeiderparti

·Moss AUF

·Utvalg og undergrupper av ovenstående

Medlemmer av Moss Arbeiderparti og Moss AUF skal få informasjon om fondet i forbindelse med årsmøter, og informasjon om fondet skal ligge på Moss Arbeiderpartis hjemmesider.

Styringsgruppe:

Styret i Moss Arbeiderparti behandler og gir innstilling til alle søknader. Søknader sendes til styrets kasserer. Medlemsmøtet gjør vedtak. Ved behov kan det settes ned et arbeidsutvalg.

Søknaden:

·Styringsgruppen tar imot og behandler søknader fortløpende i ordinære styremøter.

·Støtte fra fondet er engangsbeløp.

·Det kan søkes om beløp på inntil kr. 50 000,-

·Søknaden skal beskrive aktiviteten med,

oInnhold

oMål for aktiviteten

oTidsrom

oDeltakere

oHvordan aktiviteten vil bidra til fondets formål.

·Budsjett for aktiviteten skal være vedlagt. Dette skal beskrive kostnader og opplyse om alle finansieringskilder.

·I søknaden må det også opplyses om ansvarsperson, kontaktdetaljer og kontonummer.


Rapportering:

Innen tre måneder etter aktiviteten er gjennomført skal det bli gitt en kort rapport til styringsgruppen. Denne skal inneholde regnskap og bilag for aktiviteten, samt rapport på måloppnåelse. Der det har blitt gitt støtte til studieturer, deltagelse på eksterne opplæringstiltak, eller andre kompetansehevende tiltak til medlemmer av Moss Arbeiderparti eller Moss AUF skal styringsgruppen også få en muntlig presentasjon av det deltagerne har opplevd og lært, og hvordan dette kan brukes i organisasjonen eller lokalsamfunnet. 

Utbetaling:

Fondsmidler blir vanligvis utbetalt etterskuddsvis, ved innleverte bilag og regnskap. Ved særlige behov kan inntil 75% av beløpet utbetales forskuddsvis. De resterende 25% utbetales når bilag og regnskap er godkjent av styringsgruppen.