Forhandlingsdokument utarbeidet med Miljøalliansen

Her kan du lese dokumentet vi utarbeidet i samarbeid med Miljøalliansen. At MDG har fått større gjennomslag i avtalen med de borgerlige, er for oss uforståelig. Les og sammenlign dokumentene her.

original

Samarbeidsavtalen mellom MDG, KrF, V, H og FrP finner du som vedlegg nederst i saken. 

Til sammenligning finner du dokumentet vi utarbeidet med Miljøalliansen under her. 

Respektere klimaforliket: Økning i trafikken skal tas med sykkel, gange og kollektiv.

Trafikk:

1. Utarbeide løsninger for hovedveinettet som legger opp til reduksjon av bilbruken i byen. Målsettingen er at Mosse-politikken er sterkere enn klimaforliket.

2. For å kunne nå disse målene skal samarbeidspartiene samlet be fylkeskommunen og sentrale myndighet om nødvending tiltak for gjennomføring

3. Raskest mulig utbygging av tunnel for å lede fergetrafikken til E6

o Evaluere trafikksituasjonen med fokus på miljøbelastning før evt videre utbygging

o Tunnelinnslag nærest mulig havnen

o Arbeide for en bilfri bykjerne

o Begrense tungtrafikken i sidegater i sentrum, ved barneskoler og i boligområder

4. Bruke målepunkter i byen som referanse for å sikre at lokaltrafikken ikke øker (Eks. trafikken over kanalbroen skal ikke overstige ÅDT 20 000)

5. Fremkommeligheten for bil kan reduseres med inntil 10 % innenfor et område for å gi plass til gående, syklende og kollektiv

o Etablere sykkelfelt i Fjordveien

o Jobbe for sammenhengende sykkelvei fra Rådhusbrua til Helgerødgaten (Gimle)

o Etablere veiløsning ved nordre jernbaneovergang som sikrer sykkel og fotgjengere fortrinn

6. Ved store byggeprosjekter skal gående, syklende og kollektiv gis prioritet i omkjøring / alternative ruter.

7. Arbeide for en koordinert parkeringsplan

8. Arbeide for å få en ferge med nullutslipp innen konsesjonsperioden 2016-2026 som et nasjonalt utprøvingsprosjekt på fergestrekningen Moss-Horten

Sykkel:

1. Tilrettelegge bedre for sykkel i Moss med bakgrunn i de tre hovedkrav definert i MDGs sykkelplan: trygt, effektivt og tilrettelagt.

2. Sykkelvei med fortau skal være foretrukket løsning i sykkelveinettet fremfor sykkelfelt

3. Partene er enige om å arbeide for gjennomføring av alle punkter i MDGs sykkelplan, eller alternative løsninger som gir lik eller bedre måloppnåelse ihht punkt 1

4. Det må settes av planmidler til konsulent og nødvendig regulering. Målsetningen er at vi øker bevilgninger til sykkel fra 4 mill. til 6 millioner årlig med intensjon om videre økning. I tillegg skal man søke og få mest mulig bevilgninger fra regionale og statlige myndigheter.

5. Moss skal være pilot for nye sykkel-løsninger, blant annet bruk av skilt hvor bilen viker for sykkel

6. Skilting ihht pkt 5 gjennomføres umiddelbart på eksisterende sykkelveier

7. Sentrumsløsning må på plass innen 2017 ihht MDGs sykkelplan (ref figur 2)

8. Umiddelbart igangsette sykkeltiltak i Fjordveien og Skoggata. Enveiskjøring i Skoggata.

9. Umiddelbart starte prosjektering av sykkelvei med fortau fra og med rundkjøring øst for kanalen til Øisteinsgate på Jeløy

10. Sykkeltraseene må holdes frie for snø og is om vinteren, skoleveien prioriteres

11. Bro over Mosseelven til Verket: Ikke gjennomgangsvei, kun kollektiv, sykkel og gange

12. Høydaveien skal være sykkelvei

13. Etablere bysykkelordning etter modell fra Oslo kommune med kommunalt bidrag

Kollektiv:

1. Metrobuss-systemet skal jevnlig evalueres

2. Arbeide for å gjeninnføre halvtimesavganger på de gamle bussrutene i rushtiden der Metrobusslinjene ikke overlapper

3. Kommunen skal ved hjelp av fylkeskommunen starte samtaler med Ruter om å få Moss inkludert i sonesystemet.

4. Gratis kollektivtilbud innenfor Moss kommune, starte med gratis buss fra 18:00 og helg. Videre utvidelse av prøveordningen for utvalgte brukere som studenter, pensjonister og kommuneansatte vurderes. (14MNOK for kveld+helg, 70-80MNOK for alt)

o Elevkortet skal ikke være tidsbegrenset

5. Prioritere bussen foran bilen i bygatene

6. Utrede bedre fremkommelighet for Metrobussene i rushtrafikken, f.eks. midtfelt som toveis kollektivfelt

7. Ved rullering av bussanbud skal det settes krav om fornybart drivstoff

8. Utrede innfartsparkering på Patterød/Kambo/Høyda

9. Etablere sanntidsinformasjon på flere busstopp

BYUTVIKLING

Fremtidsplan for Værlebukta

1. Flytte fergeleiet øst/sør

2. Fergetrafikken i tunnel med påkobling til E6

3. Ved utfylling av havn skal det mest miljøvennlige alternativet utfra lokale hensyn velges

4. Havneområde skal utvikles for kunnskapsbasert næringsutvikling og grønn industri som utnytter havneområde på en bedre måte enn i dag.

5. Andelen tomme containere skal reduseres

6. Respektere KVU for havn i Oslofjorden

7. Den bestilte havneanalysen skal ta hensyn til den nasjonale havnestrategien for Oslofjorden

8. Utfylling av havneareal og inngrep på havbunnen skal skje med strenge miljøkrav og motfylling med tredjeparts kontroll underveis

9. Etablere landstrømsanlegg i havnen

SENTRUM

1. Fortetting i sentrum

2. Bygge i høyden

3. Omregulering til bolig i sentrum (i kobinasjon med næring og butikker)

4. Styrke satsingen på Grønn kommune

5. Ta vare på byens grønne lunger og friområder

6. Det skal fortettes i sentrum også gjennom bygging i høyden og sørge for en standard i tråd med klimaforliket

7. Arbeide for å etablere Blått-flagg strand i Nesparken

8. Ap: Styrke sentrum som handels nærings- og bo-område

o Vurdere kunstisanlegg i Kirkeparken med overskuddsvarme til Samfunnshuset

9. Ap: Innføre gratis internett i bykjernen

10. Sjøsiden området skal ta i bruk fremtidens løsninger for energi, byggteknikk, transport

Diverse klimapunkter

I alt vårt arbeid, legges stortingets klimaforlik til grunn, hvor Moss skal ligge i front- med mål om minimum 80% reduksjon av CO2 utslipp fra kommunale virksomheter, i løpet av kommende periode. Følge opp fremdriftsplan for Klima- og Energiplan med følgende prioriteringer:

1. Fase ut kommunale biler på fossilt drivstoff når kontrakten går ut. Nye biler skal ha nullutslipp.

2. Intensivere utskifting av all kommunal gatebelysning med miljøvennlig armatur i inneværende periode

3. Bygge ut ladekapasiteten i kommunen i forkant av behovet

o Følge opp Moss kommunes strategi på ladeinfrastruktur (520 000 kr)

4. Forsterke krav til ladestasjoner i nybygg og ved rehabilitering ihht vedtatt strategi for ladeinfrastruktur

5. Kommunen skal bistå borettslag med å tilrettelegge for elbiler

6. Gjennomføre enøkprosjekt i alle kommunale bygg (EPC eller selvfinansiering) søke Enova

7. Videre satsing på fjernvarme

8. Innføre BREEAM sertifisering på alle nybygg. Politisk forankring av målsetning (eks: Hoppern = «Excellent»)

9. Etablere klimaregnskap for totalaktiviteten innenfor kommunegrensen, herunder separat regnskap for de kommunale virksomhetene

10. Tilstrekkelig avbøtende tiltak ved flom i vansjø for å hindre skader på dyrket mark og avrenning av næringsstoffer

11. Krav til minimum energimessig nullhusstandard ved etablering av nye næringsbygg.

12. Der Enova gir støtte til enøktiltak i private bygg etablerer Moss kommune supplerende støtteordninger (1 mill kroner)

13. Utfase alle oljekjeler i Moss kommunes bygg i inneværende periode i samarbeid med MK eiendom

14. Utvikle en modell for parkeringsbetaling på kommunalt ansattparkering der det finnes kollektivtilbud innen 01.01.2017, og utrede en ordning for busskort til kommunalt ansatte

15. Tidlig i perioden, rullere klima- og energiplanen til Moss kommune med en politisk styringsgruppe

Natur

1. Beholde «Markagrensen», herunder verne Mosseskogen, midtre Jeløy og lindeskogen på Kambo

2. Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til miljø for nytteinsekter

o Følge opp og rullere

o handlingsplan for biologisk mangfold

3. Gjenvinning av våtorganisk avfall (85% materialgjenvinning av husholdningsavfall) til produksjon av biogass

4. Forby kommunal bruk av sprøytemidler

5. Forplikte kommunen til en kraftig reduksjon av veisalt

6. Initiere interkommunal skjærgårdstjeneste i Vansjø

7. Sikre vern av matjord innenfor kommunens grenser

Næringsutvikling

1. Arbeide sammen med MNU for å etablere en industri og næringsklynge for fremtidsrettet og bærekraftig næring og industri

2. Søndagsstengte butikker

3. Innføre Bondens marked

4. Ap: Ha forutsigbare rammebetingelser for næringslivet

5. Ap: Bidra til å utvikle havn- og jernbaneområdet til et attraktivt knutepunkt

6. Ap: Arbeide for kommunesammenslåing

7. Ap: Beholde Jeløy næringspark som industri og næringsområde

8. Ap: Kombinasjon av arbeid, næring, kultur og boliger i de nye bydelene Verket, Sjøsiden, Rosenvinge ved områderegulering

9. Ap: Moss kommune skal være en foregangskommune i arbeidet for seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping

Skole

1. Bygge Hoppern skole

2. Styrke forebyggende kapasitet i skolehelsetjenesten med supplerende faggrupper, herunder prøveprosjekt med miljøarbeider

3. Økt lærertetthet

4. Senke pris på SFO med sosial profil

5. Satse på IKT-kompetansen/verktøy i skolen ved rullering IKT planen

6. Legge til rette for gang- og sykkelveier til skolene

7. Starte prøveprosjekt med skolehage

8. Skole og barnehage bør bruke omgivelsene i de fleste fag til praktisk undervisning

9. Fjerne krav til rapportering som ikke fremmer læring

10. Lærlingeplasser: 2/1000 innbygger

11. Prioritere arbeid mot mobbing og fortsette å utvikle Olweus programmet i Mosseskolen

12. Styrke lærerrollen som klasseleder, og rektor som skoleleder

13. Ap: Vurdere en ordning med gratis frukt og grønt

14. Ap: Ha varierte aktivitets- og lekeplasser i nærmiljøet ved skolene

15. Ap: Fortsatt satsing på kulturskolen

Innvandring

1. Skaffe erstatningsboliger for Nyquistbyen

2. Styrke arbeidet med boligsosialt arbeidsprogram

3. Styrke garantiordningen for boligsosialt handlingsprogram

4. Ta imot IMDis kvote, om nødvendig øke kapasiteten på integrerings- og mottaksapparatet til kommunen

5. Være foregangskommune på integrering

6. Ap: Utnytte statlige utviklings prosjekter og midler for lavtersketilbud for å bedre integrering

7. AP: Styrke Moss Voks

8. AP: Åpne barnehager

9. AP: Satse ekstra på bydelene med høy fremmedspråklig andel for å få lavterskeltilbud som fremmer integrering

10. Sørge for spredt bosetting av flyktninger/invandrere ved å følge opp boligsosialt handlingsprogram

Økonomi og organisasjon

1. Klima og økologi foran økonomi i et livssyklusperspektiv¬¬¬¬¬¬

2. Rullering av økonomiplan sommeren 2016 skal fange opp målene i denne avtalen

3. Sikre ansvar og ressurser for vedlikehold av kommunal eiendom

4. Dele opp MTS i MiSa + Teknisk utvalg

5. Kutte varaordførerstillingen fra 80% til 50%

6. Det skal utarbeides kvalitetssystem for kommunens tjenester med godt tilpassede måleparametere for å sikre innholdet i tjenestene.

a. Tjenester som er konkurranseutsatt skal jevnlig evalueres

b. Kvalitetssystemene skal være fokusert på brukeren

7. Ap: Gjenopprette og utvikle det formelle trepartsammarbeidet mellom de ansatte, administrasjonen og den politiske ledelsen

8. Ap: Redusere sykefraværet

9. Ap: Ha en nullvisjon om arbeidsulykker

10. Ap: Ha en attraktiv seniorpolitikk slik at arbeidstakerne velger å stå lengre i jobb

11. Ap: Delegere myndighet så langt ned i organisasjonen som mulig

12. Ap: Ha en helhetlig personal- og lønnspolitikk

13. Ap: Heltidsstillinger skal være regelen, deltidsstillinger etter ønske

14. Ap: Bekjempe arbedslivskriminalitet og sosial dumping

Helse og sosial

1. Fortsette opptrappingen av omsorgslønn og lønn for støttekontakter

2. Planlegge for å bygge nye, bemannede omsorgstilbud for eldre

3. Etablere et «pårørendesenter» for mennesker som har hjemmeboende familiemedlemmer med demensdiagnoser, i samarbeid med demensforeningen

4. Fortsette styrkingen av demensteamet med relevant fagkompetanse

5. Kommunen skal gå i dialog med idelle organisasjoner for å drifte botilbud

6. Moss kommune skal tilstrebe at de som er motivert for å bli rusfrie, velger selv type/behandlingssted

7. Styrke ettervernet for rusmisbrukere, herunder bolig, gjennom bl.a. «housing first»

8. Økologisk mat i kommunal virksomhet med statlig målsetning (15%) [35%]

9. Støtte tiltak for omplassering, merking og sterilisering av eierløse dyr i samarbeid med interesseforening og veterinær

10. Ap: Privatdrevne sykehjem skal overtas av kommunen eller frivillige når kontraktstiden utløper

11. Ap: Styrke grunnbemanning gjennom et prosjekt i helse og omsorgsektoren med mål om å redusere vikarbruk, sykefravær og innleid arbeidskraft, og å evaluere dette kontinuerlig

12. Ap: Utvide skolens og ungdommens helsestasjoner med supplerende faggrupper

13. Ap: Føre en restriktiv skjenkebevilgningspolitikk og følge opp den alkoholpolitske planen

14. Ap: Starte planleggingen av fremtidens bo- service og sykehjem, både med hensyn til kvalitet til tjenestene og behov i tråd med vedtatt omsorgsplan

15. Helse og omsorgsinstitusjoner skal pleie god kontakt med nærmiljøet

16. Ap: Øke innsatsen for bedre folkehelse ved å gjenopprette frisklivssentralen og familiesenteret

17. Ap: Ha et aktivt kulturtilbud for de eldre ved å videreføre den kulturelle sparserstokken og innføre seniorfestival

18. Ap: Arbeide for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig

19. Ap: Styrke samarbeidet med de frivillige organisasjoner for å bedre rusomsorgen og ettervernet

20. Styrke «home-start» også med tanke på integrering

21. Ap: Organisere hjemmesykepleien slik at hver sykepleier i størst mulig grad besøker en fast gruppe pleietrengene

Kultur

1. Utrede mulighetene for å gjøre Moss til en friby for forfulgte kunstnere

2. Ferdigstilling av regionale kulturhus i Parkteatret/Samfunnshuset

3. Ny svømmehall

4. Ap: Vurdere å opprette eget kulturråd

a. Ap: Sette av penger til en halv stilling i Moss idrettsråd, Moss sang, musikkråd og Moss kulturråd

5. Ap: Lag og foreninger skal ha gratis øvingslokaler i kommunale anlegg

6. Ap: Støtte PunktØ som ledende aktør innen samtidskunst

7. Ap: Satse på Christian Fredrik dagene

8. Ap: Tilrettelegge for at unge skal ha et rusfritt miljø

9. Ap: Vi skal støtte oppunder menigheter og livssynsgrupper

10. Ap: Arbeide for at Moss får et kulturbygg til 300 års jubileet i 2020

a. Torderød gård: Ny plan for gjenreising av låven, oppfølging av hageanlegget

11. Ap: Utvikle strategi plan for opplevelsesnæringene i samarbeid med Østfold fylkeskommune